ÁSZF

ARCHIMAGE PLUSZ

Mérnöki Számítástechnikai és Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság

  

Általános Szerződési Feltételek

 

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I., ÁLALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Archimage Plusz Mérnöki Számítástechnikai és Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Forgalmazó) a jelen általános szerződési feltételekkel (a továbbiakban Ászf) tájékoztatja vevőit (a továbbiakban: Végfelhasználó), az általa forgalmazott Termékek megvásárlásának általános szerződéses feltételeiről.

1.,FOGALMAK, ADATOK

1.1. A Forgalmazó

A Termékek kizárólagos forgalmazási jogával rendelkező jogi személy, aki a Termékeket a Végfelhasználók részére értékesíti.

A Forgalmazó adatai:

Cégnév: Archimage Plusz Mérnöki Számítástechnikai és Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. A. ép. 2. em.

Cégjegyzékszám: 01-09- 673184

Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 12392166-2-41

Képviselő neve: Kránicz Ferenc

E-mail: info@archimage.hu

1.2. Végfelhasználó: a Forgalmazó által a jelen Ászf szabályai és a vonatkozó jogszabályok szerint értékesített Termékeket megvásárló természetes, vagy jogi személy.

1.3. Gyártó

A Termékek létrehozója, aki a Termékekhez kapcsolódó szerzői jogok jogosultja.

1.4. Termék:

Terméknek minősül valamennyi, a Forgalmazó által értékesített szoftver, mind a szoftver továbbfejlesztése kapcsán megvásárolható valamennyi új verzió (továbbiakban: upgrade), mind az alapszolgáltatást tartalmazó szoftverhez megvásárolható plusz modulok.

1.5. Szerződés:

A Termékek megvásárlása során a Forgalmazó és a Végfelhasználó között létrejövő adásvételi szerződés.

 

2., A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A Forgalmazó a Végfelhasználó közötti Szerződés a Végfelhasználó által a Forgalmazó részére megküldött megrendeléssel (továbbiakban: Megrendelés) és annak a Forgalmazó általi visszaigazolásával (továbbiakban: Visszaigazolás) lép hatályba. A Szerződés hatályba lépésével a jogviszonyra a Megrendelésben, a Visszaigazolásban és azok mellékleteiben rögzítettek az irányadók. Az ezen dokumentumokban külön nem szabályozott kérdésekben elsősorban a jelen Ászf-ben foglalt feltételek, másodsorban a Ptk.-ban foglaltak az irányadók.

A Szerződés létrejöttével a Forgalmazó a megrendelt Termékek átadását/megküldését/szállítását/hozzáférés bizotosítását, míg Végfelhasználó a vételár megfizetését vállalja.

A Termék megvásárlásával a Végfelhasználó másra át nem ruházható jogot kap arra, hogy a Terméket telepítse és használatba vegye (Licenc jog). Szükség esetén a saját adatokkal feltöltött szoftverről biztonsági másolatot készíthet kizárólag biztonsági vagy archiválási célból.

3., A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

A Forgalmazó köteles a Szerződésben foglaltaknak megfelelően, a Szerződésben szereplő határidőre, első osztályú minőségben teljesíteni. Végfelhasználó köteles a Szerződés teljesítése érdekében a teljesítéshez szükséges feltételeket biztosítani.

Forgalmazó a vételár megfizetését követően a Végfelhasználó rendelkezésére bocsátja a Terméket. A Termék használatának megkezdése előtt Végfelhasználó köteles elfogadni a Gyártóval létrejövő Végfelhasználói licencszerződés (továbbiakban: Licencszerződés) rendelkezéseit. Ellenkező esetben Végfelhasználó a Termék használatára jogosultságot nem kap.

4.,VÉTELÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK

 A vételárat és a fizetési feltételeket minden esetben a Forgalmazó és a Végfelhasználó között létrejövő Szerződés és annak mellékletei szabályozzák. A vételár teljes kiegyenlítéséig Forgalmazó a Termék feletti tulajdonjogát fenntartja.

 5.,MINŐSÉGI KIFOGÁSOK

 A minőségi kifogást a megrendelés teljesítését követő 8 naptári napon belül terjeszthet elő Végfelhasználó az érintett Termékek pontos megnevezése, valamint a minőségi hiba és a mennyiség feltüntetése mellett. Amennyiben a minőségi hiba a Végfelhasználónak fel nem róható okból nem volt általa felismerhető 8 naptári napon belül, ezt követően is jogosult minőségi kifogást előterjeszteni a rejtett hiba felismerésétől számított 8 naptári napon belül.

A minőségi kifogással érintett Terméket Forgalmazó megvizsgálja és amennyiben a hiba oka nem elhárítható, Forgalmazó a hibás Terméket kicseréli.

Végfelhasználó jogosult a minőségi kifogásokat közvetlenül a Gyártónak is jelezni.

6.,GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Felek rögzítik, hogy a Termékek a Termékek kapcsán helytállási kötelezettség a Végfelhasználóval szemben kizárólag a Gyártót terheli. Felek rögzítik, hogy Forgalmazót a Termékek működőképessége, továbbfejlesztése kapcsán semmilyen felelősség nem terheli, melyről a Végfelhasználót a Forgalamzó a jelen Ászf-ben, Gyártó a Licencszerződésben tájékoztatja.

A Gyártó kellékszavatossággal tartozik azért, hogy a Termék a megfelelő funkcionalitással és tulajdonságokkal rendelkezik, a rendeltetésszerű használatra alkalmas, megfelel a jogszabályok feltételeinek.

A Gyártó csak a Termék rendeltetésszerű használata mellett, kizárólag az adathordozókra és a hardverkulcsra vállal garanciát. A Termék végfelhasználói kézhezvételétől számított egy éven belül a Gyártó a hibás adathordozót vagy hardverkulcsot díjmentesen köteles kicserélni. A garanciális időn túl a sérült adathordozókat, vagy hardverkulcsot a Gyártó munkadíj és kiszállási díj felszámításával cseréli.

Végfelhasználó tudomásul veszi, hogy a Forgalmazót kártérítési kötelezettség nem terheli.

A Gyártó kártérítési felelőssége legfeljebb a Végfelhasználó által fizetett vételár mértékéig terjed.

7., JOGSZAVATOSSÁGI FELTÉTELEK

 Forgalmazó szavatolja, hogy a Termékek vonatkozásában Gyártótól kizárólagos forgalmazási joggal rendelkezik. Ennek megfelelően a Forgalmazó kizárólagosan jogosult a Termékek Magyarország területén történő forgalomba hozatalára.

Forgalmazó szerzői jogokkal nem rendelkezik, a terjesztés jogán túl a szerzői jogok kizárólagos jogosultja Gyártó. A Termékek a szerzői jogra és szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok védelme alatt állnak, mely jogok jogosultja Gyártó.

A Gyártó a Licencszerződésben vállal szavatosságot azért, hogy hogy a Termékek szerzőjének kizárólag a Gyártó tekintendő, azokon harmadik személynek sem részben, sem egészben nem áll fenn szerzői joga, illetve vagyoni, vagy kizárólagos felhasználói joga (Jogszavatosság).

Végfelhasználó a Termék megvásárlásával a Gyártótól licencjogosultságot szerez az adott Termék használatára. A Végfelhasználó licencjogosultsága mindaddig érvényes, amíg a Gyártó a Terméket újabb verzióra nem cseréli (továbbiakban: Upgrade). Upgrade hiányában Végfelhasználó licencjogosultsága időben nem korlátozott.

A Forgalmazó az általa értékesített Termékekre vonatkozólag Végfelhasználó részére a Gyártó által meghatározásra kerülő feltételekkel biztosítja az esetleges Upgrade-ek megjelenésekor azok megvásárlását.

8.,ELÁLLÁS

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az elállás rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatók.

A Végfelhasználó a Termék telepítése előtt indoklás nélkül élhet a 15 napos elállás jogával. Elállás esetén a Terméket eredeti állapotában, sértetlenül köteles visszaküldeni Forgalmazó részére. A Termék vételára a Termék beérkezése és átvizsgálása után visszatérítésre kerül a Végfelhasználó részére.

Amennyiben a Végfelhasználó elállási jogával élni kíván, úgy köteles elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát elküldeni (postai levél vagy email) a Forgalmazó honlapján feltüntetett elérhetőségekre.

Elállás esetén a Végfelhasználónak haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlését követően 15 napon belül vissza kell juttatnia a Terméket a Forgalmazó honlapján feltüntetett címre (1031 Budapest, Záhony utca 7. A. ép. 2. em.). A Termék visszaküldésének költsége a Végfelhasználót terheli.

Elektronikus kézbesítés, illetve kizárólag elektronikus Termékek (pl. Upgrade, anyagtalan, virtuális, digitális letölthető termékek) esetében végfelhasználói elállásra kizárólag a kézbesítés előtt van lehetősége a Végfelhasználónak! Ilyen esetben Végfelhasználó elállási szándékát köteles haladéktalanul jelezni elektronikus úton, email levél útján a rendelés azonosítószámának megadásával.

9., ADATOK KEZELÉSE, GDPR

A Forgalmazó a vásárláshoz megadott végfelhasználói adatokat minden esetben az Általános Adatvédelmi Rendelet (az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE, továbbiakban: GDPR) előírásainak megfelelően, biztonságosan és bizalmasan kezeli.

A Forgalmazó részletes adatkezelési szabályzata mindenkor elérhető a Forgalmazó honlapján.

A Végfelhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Forgalmazó a Szerződés teljesítése céljából megadott személyes adatait az adatkezelési szabályzatban meghatározott célból és módon rögzítse és kezelje.

10., PANASZKEZELÉS

Végfelhasználó a Forgalmazó tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7. A. ép. 2. em.

Telefonszám: 06 (1) 453-0323

E-mail: info@archimage.hu

Honlap: archimage.hu/kapcsolat

Forgalmazó a tevékenységével kapcsolatos kifogás jelen pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 48 órán belül – melybe a munkaszüneti napok ideje nem számít be – érdemben válaszol Végfelhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

Amennyiben a Forgalmazó és a Végfelhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Forgalmazóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Végfelhasználó számára:

  1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben Végfelhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
  2. Békéltető testület: A Termékek minőségével, valamint a Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Végfelhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
  3. Bírósági eljárás: Végfelhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

II., KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

II/A. Az AxisVM statikai programrendszer fogalmazására vonatkozóan

 

1., A FORGALMAZOTT SZOFTVER

A Forgalmazó kijelenti, hogy a Gyártóval kötött megállapodása alapján Megyarországon az AxisVM statikai programrendszer (szoftver) kizárólagos forgalmazására jogosult.

Az AxisVM statikai programrendszer (továbbiakban: Termék) jelenlegi fizikai megjelenési formája: díszdoboz, hardverkulcs (a számítógépes program védelmét szolgálja), pen drive (a számítógépes szoftvertelepítéséhez). A Termék fizikai megjelenési formája a technikai fejlődésnek megfelelően folyamatosan változhat/változik, ez azonban a Termék tartalmát, illetve a jelen Ászf-ben foglaltakat nem befolyásolja.

2., A GYÁRTÓ ADATAI

 Cégnév: INTER-CAD Mérnöki Szoftver Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1161 Budapest, Gusztáv u. 45.

Cégjegyzékszám: 01-09-074941

Adószám: 10509452-2-42

3., A TÖBBSZÖRÖS TELEPÍTÉS KORLÁTOZÁSA

A Termékhez biztosított termékszám kizárólag egyetlen adatbázis kiszolgáló példányra, és az ahhoz közvetlenül vagy számítógépes hálózaton kapcsolódó munkaállomásokra történő telepítését teszi lehetővé.

A Termék használatát biztosító termékszám egyedi, amely azonosítja a Termék felhasználóját, a használni kívánt Termék típusát. A Terméket és a használatát biztosító termékszámot a Végfelhasználó nem adhatja semmilyen jogcímen harmadik fél birtokába vagy használatába. Amennyiben a Forgalmazó, vagy a Gyártó visszaélést tapasztal a termékszámok használata során, jogában áll az adott termékszámot végérvényesen letiltani.

 

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen Ászf-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szokások alkalmazandók.

Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021. augusztus 11.