ÁSZF

ARCHIMAGE PLUSZ

Mérnöki Számítástechnikai és Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság

 

 Általános Szerződési Feltételek

 

 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. ÁLALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Archimage Plusz Mérnöki Számítástechnikai és Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Forgalmazó) a jelen általános szerződési feltételekkel (a továbbiakban Ászf) tájékoztatja vevőit és bérlőit (a továbbiakban: Végfelhasználó), az általa forgalmazott Termékek megvásárlásának és bérbevételének általános szerződéses feltételeiről.

  1. FOGALMAK, ADATOK

 1.1. A Forgalmazó

A Termékek kizárólagos forgalmazási, bérbeadási jogával rendelkező jogi személy, aki a Termékeket a Végfelhasználók részére értékesíti, bérbe adja.

 A Forgalmazó adatai:

Cégnév: Archimage Plusz Mérnöki Számítástechnikai és Reklám Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7. A. ép. 2. em.

Cégjegyzékszám: 01-09- 673184

Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 12392166-2-41

Képviselő neve: Kránicz Ferenc

E-Mail: info@archimage.hu

 

1.2. Végfelhasználó: a Forgalmazó által a jelen Ászf szabályai és a vonatkozó jogszabályok szerint értékesített Termékeket megvásárló, vagy bérbevevő természetes, vagy jogi személy.

1.3. Gyártó

A Termékek létrehozója, aki a Termékekhez kapcsolódó szerzői jogok jogosultja.

1.4. Termék:

Terméknek minősül valamennyi, a Forgalmazó által értékesített/bérbeadott szoftver, mind a szoftver továbbfejlesztése kapcsán megvásárolható, bérelhető valamennyi új verzió (továbbiakban: upgrade), mind az alapszolgáltatást tartalmazó szoftverhez megvásárolható, bérelhető plusz modulok.

 1.5. Szerződés:

A Termékek megvásárlása, bérlése során a Forgalmazó és a Végfelhasználó között, a Megrendelés Visszaigazolásával, vagy külön okiratba foglaltan létrejövő adásvételi, vagy bérleti szerződés.

  

2. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A Forgalmazó és a Végfelhasználó közötti Szerződés a Végfelhasználó által a Forgalmazó részére megküldött megrendeléssel (továbbiakban: Megrendelés) és annak a Forgalmazó általi visszaigazolásával (továbbiakban: Visszaigazolás) lép hatályba. A Szerződés hatályba lépésével a jogviszonyra a Megrendelésben, a Visszaigazolásban és azok mellékleteiben rögzítettek az irányadók. Az ezen dokumentumokban külön nem szabályozott kérdésekben elsősorban a jelen Ászf-ben foglalt feltételek, másodsorban a Ptk.-ban foglaltak az irányadók.

A Szerződés létrejöttével a Forgalmazó a megrendelt Termékek átadását/megküldését/szállítását/hozzáférés biztosítását, míg Végfelhasználó a vételár, vagy a bérleti díjmegfizetését vállalja.

A Termék megvásárlásával, vagy bérbevételével a Végfelhasználó másra át nem ruházható jogot kap arra, hogy a Terméket telepítse és használatba vegye (Licenc jog), bérleti szerződés létrejötte esetén határozott időre, a Megrendelésben és a Visszaigazolásban rögzített időtartamra. Végfelhasználó szükség esetén a saját adatokkal feltöltött szoftverről biztonsági másolatot készíthet kizárólag biztonsági vagy archiválási célból.

 3. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE

A Forgalmazó köteles a Szerződésben foglaltaknak megfelelően, a Szerződésben szereplő határidőre, első osztályú minőségben teljesíteni. Végfelhasználó köteles a Szerződés teljesítése érdekében a teljesítéshez szükséges feltételeket biztosítani.

Forgalmazó a vételár, vagy a bérleti díj megfizetését követően a Végfelhasználó rendelkezésére bocsátja a Terméket. A Termék használatának megkezdése előtt Végfelhasználó köteles elfogadni a Gyártóval létrejövő Végfelhasználói licencszerződés (továbbiakban: Licencszerződés) rendelkezéseit. Ellenkező esetben Végfelhasználó a Termék használatára jogosultságot nem kap.

4.VÉTELÁR/BÉRLETI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

A vételárat, illetve a bérleti díjat és a fizetési feltételeket minden esetben a Forgalmazó és a Végfelhasználó között létrejövő Szerződés és annak mellékletei szabályozzák. A vételár teljes kiegyenlítéséig Forgalmazó a Termék feletti tulajdonjogát fenntartja.

  5. MINŐSÉGI KIFOGÁSOK

 A minőségi kifogást a megrendelés teljesítését követő 8 naptári napon belül terjeszthet elő Végfelhasználó az érintett Termékek pontos megnevezése, valamint a minőségi hiba és a mennyiség feltüntetése mellett. Amennyiben a minőségi hiba a Végfelhasználónak fel nem róható okból nem volt általa felismerhető 8 naptári napon belül, ezt követően is jogosult minőségi kifogást előterjeszteni a rejtett hiba felismerésétől számított 8 naptári napon belül.

A minőségi kifogással érintett Terméket Forgalmazó megvizsgálja és amennyiben a hiba oka nem elhárítható, Forgalmazó a hibás Terméket kicseréli.

Végfelhasználó jogosult a minőségi kifogásokat közvetlenül a Gyártónak is jelezni.

6. GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Felek rögzítik, hogy a Termékek kapcsán helytállási kötelezettség a Végfelhasználóval szemben kizárólag a Gyártót terheli. Felek rögzítik, hogy Forgalmazót a Termékek működőképessége, továbbfejlesztése kapcsán semmilyen felelősség nem terheli, melyről a Végfelhasználót a Forgalmazó a jelen Ászf-ben, illetve adott esetben az egyedi szerződésben, Gyártó a Licencszerződésben tájékoztatja.

A Gyártó kellékszavatossággal tartozik azért, hogy a Termék a megfelelő funkcionalitással és tulajdonságokkal rendelkezik, a rendeltetésszerű használatra alkalmas, megfelel a jogszabályok feltételeinek.

A Gyártó csak a Termék rendeltetésszerű használata mellett, kizárólag az adathordozókra és a hardverkulcsra vállal garanciát. A Termék végfelhasználói kézhezvételétől számított egy éven belül a Gyártó a hibás adathordozót vagy hardverkulcsot díjmentesen köteles kicserélni. A garanciális időn túl a sérült adathordozókat, vagy hardverkulcsot a Gyártó munkadíj és kiszállási díj felszámításával cseréli.

Végfelhasználó tudomásul veszi, hogy a Forgalmazót kártérítési kötelezettség nem terheli.

A Gyártó kártérítési felelőssége legfeljebb a Végfelhasználó által fizetett vételár, illetve bérleti díj mértékéig terjed.

7. JOGSZAVATOSSÁGI FELTÉTELEK

Forgalmazó szavatolja, hogy a Termékek vonatkozásában Gyártótól kizárólagos forgalmazási joggal rendelkezik. Ennek megfelelően a Forgalmazó kizárólagosan jogosult a Termékek Magyarország területén történő forgalomba hozatalára, bérbeadására.

Forgalmazó szerzői jogokkal nem rendelkezik, a terjesztés jogán túl a szerzői jogok kizárólagos jogosultja Gyártó. A Termékek a szerzői jogra és szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályok védelme alatt állnak, mely jogok jogosultja Gyártó.

A Gyártó a Licencszerződésben vállal szavatosságot azért, hogy a Termékek szerzőjének kizárólag a Gyártó tekintendő, azokon harmadik személynek sem részben, sem egészben nem áll fenn szerzői joga, illetve vagyoni, vagy kizárólagos felhasználói joga (Jogszavatosság).

Végfelhasználó a Termék megvásárlásával a Gyártótól licencjogosultságot szerez az adott Termék használatára. A Végfelhasználó licencjogosultsága mindaddig érvényes, amíg a Gyártó a Terméket újabb verzióra nem cseréli (továbbiakban: Upgrade). Upgrade hiányában Végfelhasználó licencjogosultsága időben nem korlátozott.

Végfelhasználó a Termék bérbevételével a Gyártótól licencjogosultságot szerez az adott Termék Szerződésben foglalt időszakban történő használatára.

A Forgalmazó az általa értékesített Termékekre vonatkozólag Végfelhasználó részére a Gyártó által meghatározásra kerülő feltételekkel biztosítja az esetleges Upgrade-ek megjelenésekor azok megvásárlását/bérbevételét.

 8. ELÁLLÁSI JOG TÁVOLLÉVŐK KÖZTI ADÁSVÉTEL ESETÉN

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében az elállás rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatók.

A Végfelhasználó a Termék telepítése előtt indoklás nélkül élhet a 15 napos elállás jogával. Elállás esetén a Terméket eredeti állapotában, sértettlenül köteles visszaküldeni Forgalmazó részére. A Termék vételára a Termék beérkezése és átvizsgálása után visszatérítésre kerül a Végfelhasználó részére.

Amennyiben a Végfelhasználó elállási jogával élni kíván, úgy köteles elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát elküldeni (postai levél vagy email) a Forgalmazó honlapján feltüntetett elérhetőségekre.

Elállás esetén a Végfelhasználónak haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlését követően 15 napon belül vissza kell juttatnia a Terméket a Forgalmazó honlapján feltüntetett címre (1031 Budapest, Záhony utca 7. A. ép. 2. em.). A Termék visszaküldésének költsége a Végfelhasználót terheli.

Elektronikus kézbesítés, illetve kizárólag elektronikus Termékek (pl. Upgrade, anyagtalan, virtuális, digitális letölthető termékek) esetében végfelhasználói elállásra kizárólag a kézbesítés előtt van lehetősége a Végfelhasználónak! Ilyen esetben Végfelhasználó elállási szándékát köteles haladéktalanul jelezni elektronikus úton, email levél útján a rendelés azonosítószámának megadásával.

9. SZERZŐDÉSSZEGÉS A SZERZŐDÉS MEGSZŰNTETÉSE BÉRLETI SZERZŐDÉS ESETÉN

 Forgalmazó a szerződésszerű teljesítésért nem felel, ha

– a Végfelhasználó a Termék használatára vonatkozó utasításokat, előírásokat nem tartja be;

– vis maior következik be;

– a Forgalmazó érdekkörén kívül eső, külső ok akadályozza a Termék működését.

 Szerződésszegésnek minősül,

– amennyiben Végfelhasználó a bérleti díj megfizetésével késedelembe esik;

– amennyiben a Forgalmazó, vagy a Gyártó visszaélést tapasztal a termékszámok használata során.

Szerződésszegés esetén, illetve amennyiben Végfelhasználó a Forgalmazó által átadásra felkínált Terméket a Végfelhasználó nem veszi át, Forgalmazó jogosult a Szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, a Termékhez való hozzáférést letiltani és esetleges kárigényét érvényesíteni. Amennyiben Végfelhasználó a Termék használatát már megkezdte, úgy a jelen pontban írt esetekben a Forgalmazót a Szerződés azonnali hatályú felmondásának joga illeti meg.

Végfelhasználó jogosult elállni a Szerződéstől, amennyiben a Forgalmazó a Termék átadására vonatkozó kötelezettségének határidőben nem tesz eleget.

A Felek a Bérleti szerződés rendes felmondással történő megszüntetésének jogát a Bérleti szerződés határozott időtartalmára tekintettel kizárják.

10. ADATOK KEZELÉSE, GDPR, TITOKTARTÁS

A Forgalmazó a vásárláshoz megadott végfelhasználói adatokat minden esetben az Általános Adatvédelmi Rendelet (az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE, továbbiakban: GDPR) előírásainak megfelelően, biztonságosan és bizalmasan kezeli.

A Forgalmazó részletes adatkezelési szabályzata mindenkor elérhető a Forgalmazó honlapján.

A Végfelhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Forgalmazó a Szerződés teljesítése céljából megadott személyes adatait az adatkezelési szabályzatban meghatározott célból és módon rögzítse és kezelje.

A Felek kötelesek egymás belső ügyeiről a szerződéses kapcsolatuk időtartalma alatt, illetve azt követően is valamennyi információt, adatot bizalmasan, üzleti titokként kezelni, attól függetlenül, hogy azokat milyen formában szerezték, vagy milyen módon jutott a tudomásukra.

A Felek az üzleti titok körébe tartozó információkat kizárólag az együttműködésük során és annak érdekében használhatják fel, illetéktelen személyek tudomására nem hozhatják. Nem minősül a titoktartási kötelezettség megszegésének, ha a Végfelhasználót valamely jogszabály, illetve jogerős bírósági, vagy hatósági határozat kötelezi valamely üzleti titoknak minősülő adat, információ átadására, közzétételére, vagy nyilvánosságra hozatalára és a Végfelhasználó e kötelezettségének kizárólag a kötelezettség teljesítéséhez feltétlenül szükséges módon és terjedelemben tesz eleget.

Üzleti titoknak minősül minden olyan tény, információ, megoldás, vagy adat, amelynek titokban maradásához a Feleknek méltányolható érdeke fűződik, illetve amelynek harmadik személyek részére történő átadásához az érintett fél nem járul hozzá.

A titoktartási kötelezettség a Felek szerződéses viszonyának megszűnését követően is fennmarad és kiterjed a Felek által igénybe vett alvállalkozókra, illetve közreműködőkre és alkalmazottakra is. A másik fél írásos hozzájárulása nélkül nem hozható nyilvánosságra a Felek jogviszonyára vonatkozóan semmilyen szerződés, vagy annak bármely kikötése.

Amennyiben az üzleti titok körébe eső információk közlését, közzétételét, vagy nyilvánosságra hozatalát, jogszabály, hatósági, vagy bírósági határozat kötelezővé teszi, úgy az érintett fél a közlési, közzétételi, vagy nyilvánosságra hozatali kötelezettségének kizárólag a jogszabály, hatósági, vagy bírósági határozat által előírt terjedelemben tehet eleget.

11. EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG, VIS MAIOR

A Felek a szerződéses kapcsolatuk során haladéktalanul kötelesek egymást tájékoztatni a Szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről.

Vis maiornak minősülnek a Szerződés teljesítését akadályozó, illetve részben vagy egészben ellehetetlenítő, a Felek ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan események, vagy körülmények, amelyek a Szerződés létrejöttének időpontjában nem voltak előreláthatók.

A teljesítésben a vis maior által akadályozott fél köteles mindent megtenni a vis maior következményeinek csökkentése, illetve annak érdekében, hogy az a lehető legkevésbé befolyásolja a Szerződés teljesítését.

Amennyiben az esetleges kár bekövetkezése előre látható, úgy a Fél köteles a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül írásban, közvetlenül fenyegető veszély esetén rövid úton (telefonon, e-mailben, stb.) értesíteni a másik felet.

Amennyiben a vis maior a Szerződés teljesítését nem teszi lehetetlenné, pusztán késlelteti, úgy a teljesítési határidő a vis maior okozta késedelem időtartamával meghosszabbodik.

12. PANASZKEZELÉS

Végfelhasználó a Forgalmazó tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7. A. ép. 2. em.

Telefonszám: 06 (1) 453-0323

E-mail: info@archimage.hu

Honlap: archimage.hu/kapcsolat

Forgalmazó a tevékenységével kapcsolatos kifogás jelen pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 48 órán belül – melybe a munkaszüneti napok ideje nem számít be – érdemben válaszol Végfelhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

Amennyiben a Forgalmazó és a Végfelhasználó között esetlegesen fennálló jogvita Forgalmazóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Végfelhasználó számára:

  1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál: Amennyiben Végfelhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
  2. Békéltető testület: A Termékek minőségével, valamint a Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Végfelhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
  3. Bírósági eljárás: Végfelhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

II. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

II/A. Az AxisVM statikai programrendszer forgalmazására vonatkozóan

1. A FORGALMAZOTT SZOFTVER

A Forgalmazó kijelenti, hogy a Gyártóval kötött megállapodása alapján Magyarországon az AxisVM statikai programrendszer (szoftver) kizárólagos forgalmazására jogosult.

Az AxisVM statikai programrendszer (továbbiakban: Termék) jelenlegi fizikai megjelenési formája: díszdoboz, hardverkulcs (a számítógépes program védelmét szolgálja), pen drive (a számítógépes szoftvertelepítéséhez). A Termék fizikai megjelenési formája a technikai fejlődésnek megfelelően folyamatosan változhat/változik, ez azonban a Termék tartalmát, illetve a jelen Ászf-ben foglaltakat nem befolyásolja.

2. A GYÁRTÓ ADATAI

 Cégnév: INTER-CAD Mérnöki Szoftver Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1161 Budapest, Gusztáv u. 45.

Cégjegyzékszám: 01-09-074941

Adószám: 10509452-2-42

3. A TÖBBSZÖRÖS TELEPÍTÉS KORLÁTOZÁSA

A Termékhez biztosított termékszám kizárólag egyetlen adatbázis kiszolgáló példányra, és az ahhoz közvetlenül vagy számítógépes hálózaton kapcsolódó munkaállomásokra történő telepítését teszi lehetővé.

A Termék használatát biztosító termékszám egyedi, amely azonosítja a Termék felhasználóját, a használni kívánt Termék típusát. A Terméket és a használatát biztosító termékszámot a Végfelhasználó nem adhatja semmilyen jogcímen harmadik fél birtokába vagy használatába. Amennyiben a Forgalmazó, vagy a Gyártó visszaélést tapasztal a termékszámok használata során, jogában áll az adott termékszámot végérvényesen letiltani.

 

III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A jelen Ászf-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Ptk. és más jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szokások alkalmazandók.

Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022. augusztus 23.